Prosimo izberite regijo  
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Globalni kontakt

Prisotni smo v več kot 50 državah sveta. Če vaše države ni na seznamu, se prosim obrnite na naš globalni kontakt.

View contacts
Odgovornost

Politika prijave nepravilnosti

ISS je na globalni ravni sprejel sledečo politiko, ki omogoča vsem zaposlenim ISS-a in poslovnim partnerjem, prijavo vseh resnih in občutljivih pomislekov. 

Orodje za poročanje

V kolikor želite prijaviti resen in občutljiv pomislek, lahko to storite s prijavo Vodji ISS skupine za notranjo revizijo preko varnega in zunanje gostujočega mesta poročanja. 

Ob kliku na spodnje potrditveno polje se vam bo prikazala povezava na zunanje gostujoče mesto poročanja, kjer boste lahko vložili prijavo s klikom na "Go to reporting" modro polje.


Spodaj zapisano Politiko prijave nepravilnosti sem prebral in jo razumem.

World Spremljajte obstoječo prijavo.
Politika

Izjava o zasebnosti
V skladu z vrednotami podjetja ISS in kodeksa ravnanja (Code of Conduct), se o poslovni neoporečnosti podjetja ISS ni mogoče pogajati. Zavzemamo se  za poslovanje v skladu z zakonodajo in visokimi etičnimi standardi. Cilji te politike so:
Zagotoviti možnost zaposlenin, poslovnim partnerjem in delničarjem družbe, da izrazijo resne in občutljive pomisleke;
Zagotoviti, da se taki pomisleki tretirajo resno in ustrezno, in
Zagotoviti, da je vsakdo, ki izrazi resno zaskrbljenost v dobri veri, zaščiten pred povračilnimi ukrepi ali maščevanje.

Področje uporabe
Ta politika je namenjena zagotavljanju postopka za naslavljanje resnih in občutljivih pomislekov, ki bi lahko negativno vplivali na operativno izvedbo in uspešnost poslovanja podjetja ISS, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče poročati po običajnih poteh poročanja. Primeri različnih pomislekov:
Nezakonito delovanje;
Finančne prevare (na primer računovodsko manipuliranje, neskladnost z notranjimi postopki kontrole, odtujitve lastnine podjetja, podajanje lažnih izjav);
Podkupovanje in korupcija (na primer konflikti interesov, podkupovanje, sponzoriranje in donacije, darila ali plačevanje nastanitev);
Dejanja višjega menedžmenta, ki se ne poročajo po običajnih poteh poročanja;
Kršitve zakona o varstvu konkurence (na primer prirejanje cen, uhajanje občutljivih informacij povezanimi s cenami, dogovarjanje s konkurenco);
Resno ogrožanje okolja, zdravja in varnosti;
Ostala dejanja, ki so z zakoni, pogodbami ali sporazumi, določena za resno neustrezna (na primer diskriminacija, spolno nadlegovanje, delo otrok, kršitve človekovih pravic).

Najprej se posvetujte lokalno
Zaposlene, ki imajo pomisleke, pozivamo, da le te v prvem koraku naslovijo na vodje poslovnih enot, njihove nadrejene ali druge odgovorne v podjetju, kot so kadrovska služba, pravna služba ali direktor podjetja.
Pomisleki, povezani s pogoji zaposlitve ali zadeve povezane z lokalnim delovnim okoljem, kot so nesporazumi s sodelavci in nadrejenimi, disciplinski postopki, korektna in pravočasna plačila, se običajno rešujejo na lokalni ravni.

Zaupnost
Ob prijavi nepravilnosti je zagotovljena anonimnost in zaupnost, razen če ne  zahtevate drugače. Pozivamo vas, da svojo zaskrbljenost izrazite dovolj podrobno zaradi učinkovitosti preiskave. Dodatna vprašanja in preiskave v nadaljnjem postopku lahko da ne bodo več mogoča, razen če ni znan prijavitelj. Če boste posredovali čim več informacij, kot je le mogoče, boste s tem zelo pripomogli pri preiskavi vaše pritožbe.
Podjetje ISS za vse pomisleke in vprašanja, prijavljena v skladu s tem postopkom, zagotavlja zaupnost, razen v obsegu, ki bi bil potreben za izvedbo popolne in  poštene preiskave. Identiteta prijavitelja se obravnava kot zaupna.

Brez diskriminacije ali povračilnih ukrepov
Podjetje ISS zagotavlja postopek brez diskriminacije in povračilnih ukrepov proti zaposlenim ali tretji osebi, ki bodo izrazili skrb v dobri veri in na temeljih osebnih izkušenj. V kolikor ima prijavitelj občutek, da mu je prijava ali sodelovanje v preiskavi onemogočeno, mora tako nepravilnost nemudoma prijaviti vodstvu notranje revizije (Head of Group Internal Audit), s sedežem v Kopenhagnu na Danskem. Tudi za te prijave zagotavljamo zaupnost.
Obtožbe v slabi veri in brez dejanske osnove bodo imele za posledico disciplinski ali drug ustrezen ukrep.

Prejem in hramba prijav in preiskav
Vsako pritožbo ali pomislek bo prejel vodja notranje revizije (The Head of Group Internal Audit). Vodja notranje revizije bo zabeležil vse prijave, presodil resnost in verodostojnost pritožbe in določil ustrezne ukrepe. Nekatere prijave so lahko razrešene brez preiskave.
Vodja notranje revizije (The Head of Group Internal Audit ) se lahko po lastni presoji posvetuje z revizijsko komisijo (Audit Committee) ali organom, ki ga ta odbor  imenuje, ali s člani višjega menedžmenta. Vključi lahko tudi zunanje revizorje, raziskovalce ali pravne svetovalce za pomoč pri preiskavi in analizi rezultatov preiskave.
Zaključki preiskave bodo predloženi revizijski komisiji. Revizijska komisija se lahko, glede na težo in obseg kršitev, odloči za posredovanje vseh poročil preiskave odboru direktorjev (Board of Directors).

Sankcije
V primeru, da preiskava pokaže kakršnekoli kršitve tega postopka, bodo sprejeti primerni ukrepi.

Hranitev dokumentacije postopkov
ISS A/S obdrži kopijo vseh pritožb, poročil o preiskavah in vse pripadajoče dokumente. Revizijska komisija se odloči za obdobje hranjenja vseh teh zapisov, ob upoštevanju omejitev v veljavni zakonodaji.

 

Informacije

Varovanje podatkov
Prosimo upoštevajte sledeče:
V nekaterih državah (kot so Belgija, Francija, Češka in Grčija) je potrebna posebna aplikacija zaradi posebnih predpisov o varovanju podatkov. Dokler je ta aplikacija v teku orodje za poročanje ne bo obdelalo nikakršnih poročil iz the držav. V tem primeru ste vabljeni, da uporabite druge načine poročanja, kot je to določeno v Politiki prijave nepravilnosti ali v našem ISS Kodeksu vedenja in ravnanja. Dodatno, za države, kjer anonimne prijave niso dovoljene (kot sta Francija in Španija) ali kjer lokalna zakonodaja omejuje vrsto pomislekov, ki jih je možno poročati (kot sta Francija in Švedska), orodje za poročanje ne bo obdelalo poročil, ki bi bila lahko v nasprotju s temi pravili. 

Obravnava pomislekov
Poročila o resnih in občutljivih pomislekih obravnava Vodja ISS skupine za notranjo revizijo. 

Kontaktne informacije:
ISS World Services A/S
Head of Group Internal Audit
Buddingevej 197
DK-2860 Søborg
Danska
Tel: +45 38 17 00 00